Algemene voorwaarden

De eerste afspraak

 • Indien een patiënt voor de eerste keer komt dient hij/zij zich te legitimeren. Dit in verband met de wettelijke legitimatieplicht.
 • Een eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek, onderzoek en het geven van een diagnose voor een mogelijke behandeling.
 • Wanneer er tijdens het vraaggesprek (intake) blijkt dat er sprake is van een klacht waar de therapeut eerst wil uitsluiten of dit behandelbaar is, wordt u doorverwezen naar uw huisarts.
 • De echte behandeling start wanneer de diagnose is gesteld. Door het eerst stellen van een diagnose bestaat er een kans dat u bij de eerste ontmoeting nog niet wordt behandeld.

Privacyreglement

Wij houden, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is, naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

 • Behalve uw behandelend fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent, dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens, die te maken hebben met de behandeling, worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk, dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook worden gebruikt voor kwaliteitsverbeteringen, hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Ook hierbij zal desgewenst anoniem gebruik worden gemaakt van deze gegevens.
 • Als u er bezwaar tegen heeft, dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is, dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven, nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat een cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent, dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Huisregels en bejegening

Wij bouwen graag een goede relatie op met onze cliënten. Om iedereen zo adequaat en plezierig mogelijk van dienst te kunnen zijn in een veilige en prettige omgeving, hebben we een aantal  huisregels opgesteld:

 • Binnen de praktijk dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen, dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u zich wilt aanmelden als nieuwe klant, kunt u zich melden bij de balie door op de daarvoor bestemde bel te drukken.
 • Als u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden bij de balie en kunt u direct plaatsnemen in de wachtruimte.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent opgehaald, kunt u zich melden bij de balie door op de bel te drukken.
 • Neem altijd uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraak op invullen.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte.
 • Wilt u de wachtruimte netjes achterlaten en lectuur terugleggen na gebruik.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u, dat u als cliënt de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, vragen wij u passende kleding en schone (sport) schoenen te dragen.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Verhinderd voor een afspraak? Kan gebeuren. Wilt u dit wel op tijd aan ons doorgeven. Zegt u niet op tijd af (ten minste 24 uur van tevoren), dan brengen wij de kosten voor de behandeling bij u in rekening. Bij geen gehoor of buiten openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.

Huisregels oefenzaal

 • De oefenzaal mag alleen met schoon sportschoeisel worden betreden.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht.
 • Maak het apparaat, waarop u transpiratie achterlaat, schoon met uw handdoek of met de daarvoor aanwezige papierrollen en reiniger.
 • Oefenmateriaal (egels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik te worden opgeruimd.

Betalingsvoorwaarden

 • De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, waarmee wij een contract hebben, indien de cliënt een vergoedende verzekering (aanvullende verzekering voor fysiotherapie) heeft. Als achteraf blijkt dat hij/zij niet verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn aanvullende verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.
 • De factuur wordt altijd naar de cliënt opgestuurd.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

 

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner